0854 0199 00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van Onwise Academy zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Onwise Academy.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met Onwise Academy aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Misbruik

2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Onwise Academy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker te blokkeren.

2.2 Indien Onwise Academy schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

2.3 Onwise Academy heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

 

Artikel 3 Termijnen

Een abonnement wordt aangegaan voor één maand, met een opzegtermijn van 30 dagen o.b.v. inschrijfdatum.

 

Artikel 4 Opzeggen overeenkomst

De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog recht op toegang tot het einde van de maand waarvoor betaald is, e.e.a. conform Artikel 3.

Opzegging kan door een email te sturen aan payment@onwise-academy.nl.

 

Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Onwise Academy kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

5.2 De schade die de gebruiker door de overmacht situatie oploopt kan hij niet verhalen op Onwise Academy.

 

Artikel 6 Vermelding

Onwise Academy behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar onwise.nl.

 

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Inloggen
Log hieronder in om bij je cursussen te komen
Wachtwoord vergeten
Vul je e-mailadres of gebruikersnaam in om instructies te ontvangen om je wachtwoord te resetten.
Start de trial